Objectius

El Panathlon Club Sabadell abarca el territori de Sabadell i la seva comarca.

D'acord amb el que es diu a l'article 3r dels seus Estatuts, Panathlon Club de Sabadell té com a finalitat l'afirmació de l'ideal esportiu i dels seus valors morals i culturals com instrument per a formar i millorar la persona i la de treballar procurant la solidaritat, comprensió i fraternitat entre les persones i els pobles, sempre partint de l'esport com a nexe i pal de paller de les nostres actuacions.

A tal fi podrà:

a) Cultivar l'amistat i solidaritat entre els socis i entre els que van fer i fan tasques en l'àmbit esportiu.

b) Fer accions sistemàtiques i continuades per divulgar el concepte de l'esport basat en el "fair-play", com a element de cultura dels homes i dels pobles.

c) Promoure estudis i investigacions sobre els problemes de l'esport i les seves relacions amb la societat.

d) Executar les maneres concretes de cooperació, participant en els procediments de proposta, assessorament i planificació en el camp de l'esport, en les modalitats previstes per cada organització estatal i regional.

e) Treballar per tal que tothom tingui garantida la possibilitat d'una sana educació esportiva, sense distinció de raça, sexe i edat.

f) Establir contactes amb les institucions públiques de govern i amb els dirigents de l'esport. 

g) Com a Club de servei, es compromet a fomentar i donar suport a les activitats per a la prevenció de les drogues i per rehabilitar els drogaddictes, les iniciatives de solidaritat amb exesportistes, el rebuig del dopatge i la promoció i la realització de programes d'educació contra la violència.

h) Promoure l'expansió del moviment panathlètic, aportant, donant suport i ajudant les iniciatives al servei de l'esport, fins i tot, porposant l'organització de concursos i instituint premis.

i) Actuar en les iniciatives adients per a aconseguir les finalitats de l'Associació, exceptuant les activitats pròpies de les Federacions i de les Societats esportives.

j) Fer reunions periòdiques, preferentment mensuals, en la que es tractaran temes relacionats amb l'esport.

Decàleg del Panathleta

1) Aplicar el lema UNITS PER L'ESPORT i promoure els ideals panathletics.

2) Respectar les normes del club del que en formo part com a soci.

3) Fer el millor possible en el concepte de VOLUNTARIAT per permetre al meu club la consecució deis objectius fixats.

4) Buscar l'amistat de tots els panathletes, practicar-la i ajudar als nous socis a que s'identifiquin en l'activitat deis clubs.

5) Actuar perquè I'esport sigui considerat i sentit com un element de cultura de la persona i deis pobles.

6) Treballar constantment i a tot arreu per assegurar una ètica de l' esport basada en el "Fair - Play".

7) Treballar perquè el jovent de la meva ciutat, regió i país rebin una sana educació de l'esport.

8) Servir d' exemple mentres jo practico esport.

9) Ser sempre un espectador exemplar.

10) Ser ambaixador legítim de I'esport, entes com element d'emancipació de la persona i lIuitar contra tot el que ho pugui deteriorar

Admissió

1- La proposta per a l'admissió d'un nou soci haurà d'ésser presentada, com a mínim, per dos socis del Club.

2- El nomenament de nous socis del Panathlon Club Sabadell, el farà el Consell Directiu una vegada conegut el parer de la resta de socis o bé de la Comissió delegada a tal fi.

3- La persona proposada com a nou soci haurà de fer arribar a la Junta Directiva la seva acceptació i conformitat, en el termini màxim de 30 dies des que hagi rebut la comunicació.

4- Transcorregut l'esmentat termini, el Consell Directiu adoptarà una decisió, la qual serà inapel.lable.